Goda liv i kollapsen

Gemensam och individuell motståndskraft. För sociala rörelser och engagerade samhällsbyggare.

Visar demonstration för att illustrera sociala rörelser som gör motstånd

Motståndskraft för Goda liv: Gemensam beredskap när krisen redan drabbat oss

Varje plan för långsiktig beredskap kräver andra människor. Både i samhället så som det ser ut idag och i efterdyningarna av en större kris behöver människor samarbeta och hjälpas åt för att klara vardagen. Väldigt mycket av vårt ömsesidiga beroende syns inte. Det är maskerat av olika tjänsteleverantörer som låter oss ta väldigt avancerade funktioner för givet. Vägarna vi kör på, elnät, avlopp, äldrevård. Otaliga system som fungerar utan att den enskilda medborgaren behöver engagera sig.

Samhällen i Sverige pekas ibland ut bland de mest sekulära och mest individualistiska i världen. Jag brukar tänka att det här skulle kunna förklaras som följden av idén om ett socialdemokratiskt samhällskontrakt mellan staten och individen, där individen endast behöver arbeta, betala skatt och följa lagar. Enligt denna idé ska individen inte behöva förlita sig på andra aktörer (familjen, kyrkan) än staten för sin välfärd. Denna allmänna förväntan på att Någon Annan (stat och myndigheter) ska upprätthålla samhällstrukturer lever kvar bland medborgare och kommunmedlemmar. Tvärt emot denna förväntan har i praktiken allt mer ansvar lämpats tillbaka på individen under de senaste decennierna av nyliberalisering.

David Jonstad sägs i sin bok Kollaps undersöka hur samhällen kollapsar och sägs mena att detta oftast inte sker genom en enskild händelse utan som en process som kännetecknas av en förlust av komplexitet (jag inte läst boken, bara om boken). Denna process drivs på av faktorer som ofta är sammankopplade, som exempelvis energibrist, utarmning av ekosystem och ekonomiska faktorer som instabilitet och hyperinflation.

BNP ökar, företagen gör stora vinster och vi har bitvis ett större materiellt överflöd idag än någonsin tidigare under historien. Trots att det knappast saknas resurser i samhället som helhet frånsäger sig staten ansvar. Funktioner som arbetsförmedling, utbildning och offentlig vård ersätts av undermåliga privata verksamheter som kostar mer och levererar mindre. När tron på en gemensam framtid falnar upphör också den ekonomiska elitens betalningsvilja.

Katastrofen är redan här

Global climate change is not a future problem. – NASA

Följderna av global uppvärmning har redan börjat drabba oss och därför är det fel att prata om klimatförändringarna som en framtida eventualitet.

Det betyder inte att det är försent för att det ska vara viktigt att agera. Varje tiondels grad av uppvärmning som går att undvika gör skillnad. Men om det inte sker väldigt drastiska åtgärder så kommer inte de globala medeltemperaturökningarna att kunna begränsas till målet 1.5 grader och följderna av det blir katastrofala. Effekterna av krisen är redan kännbara. Havsytan stiger, klimatet blir mindre stabilt och extremväder blir vanligare. Katastrofen är redan här och staterna vill inte och kan inte hantera krisen. Det här är bara början.

Sociala rörelser som Extinction Rebellion, Skydda Skogen eller Återställ Våtmarker vinner segrar och gör ett oerhört viktigt arbete för att uppmärksamma behovet av klimat- och miljöinsatser och av att minska utsläppen. Motstånd utgör en komponent av försvar av möjligheterna till Goda liv på planeten.

Att krisen redan är här innebär att aktivism för att begränsa klimatförändringarna inte är en tillräcklig åtgärd. Det behövs också förberedelser för så Goda liv som möjligt i en föränderlig tillvaro.

Bygga nya samhällen i ruinerna av det gamla

Kapitalismens och imperialismens logik har lett oss fram till kollapsens brant. Kapitalismen skapar, rovdrift, ojämlikhet och ekologisk utarmning.

För att bygga motståndskraftiga samhällen behöver nya sociala nätverk för att lösa vardagsproblem byggas upp. När staten säger upp åtaganden och marknadslösningarna visar sig vara undermåliga är det en tragedi eftersom det innebär att människor kommer att bli utan stöd de behöver. För dem som insett behovet av att bygga nya samhällen i skalet av det gamla är det trots tragedin ändå en möjlighet att skapa någonting bättre. Problemet är att vi jobbar med tid vi behöver använda för organiserar, och betalar skatt som borde gå till att upprätthålla arbetsförmedling, sjukvård och ekonomisk omfördelning. Här uppstår ett bristförhållande som behöver återkrävas från staten.

Sociala rörelser upprätthåller och utvecklar verksamheter som utgör fröna för motståndskraftiga samhällen. Mest insperande är Matvärn där människor gått samman för att odla utan att blanda in stat och marknad, delar på överskottet och skänker bort det som blir över.

I strävandet av att bygga nya samhällen i ruinerna av det gamla tror jag att sociala rörelser också måste minnas att ha kul, skapa kultur. Sociala rörelser behöver lära sig att producera KASAM, känslan av sammanhang, av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Ärv bra gener, ha ett bra arbete, var i solen och akta dig för solen, ha en snygg kropp, men var inte ytlig, hitta dig själv, var framåt, ta det lugnt, ta för dig, visa hänsyn, ha skin på näsan, ha kött på benen, var ödmjuk, var dig själv, anpassa dig, ärv bra gener, ät olivolja, men stek inte i olivolja, ta det lugnt, engagera dig, vad kreativ, stressa inte över det, hitta dig själv, ärv bra gener, mät din mage, ha bra självförtroende, tänk på dig själv, ta hand om andra, stressa inte, oroa dig inte, stressa inte oroa dig inte, stressa inte, oroa dig inte.
Men om du aldrig stressar, så är det för att du inte vill någonting.
Och om du aldrig oroar dig så är det för att du inte bryr dig.
Så stressa, oroa dig!
Det är lugnt. – Emil Jensen

Inom Kraftvärn har vi lyft och diskuterat behovet av att också arbeta med måendet i gruppen och ömsesidigt stärka vår mentala och fysiska hälsa, i kombination med engagemang för att ta makten över vårt kraft-bruk. Jag är såklart jävig, men jag tror att det är ett oerhört viktigt perspektiv att ta med sig in i sociala rörelser.

Beredskap för motståndskraftiga samhällen

Försvarsvärn i krig byggs med ett strategiskt djup. Faller den första linjen behöver det finnas någonting bakom. Det här innebär ett ständigt dilemma eftersom resurserna behövs överallt. Sociala rörelser har ofta ont om resurser i form av tid, engagemang och pengar. Att avsätta resurser för beredskap är därför ett svårt val. Finns det personer som är beredda att engagera sig för social beredskap men inte är involverade i allt annat kostar det däremot ingenting utan kan tvärtom bidra till att stärka motståndsrörelser och byggandet av samhällen i skalet av det gamla.

Motståndskraft istället för beredskap

Beredskapsbegreppet och ordet prepping skaver, jag undrar om inte Motståndskraft är en bättre rubrik att samlas kring. Motståndskraft liknar begreppet resiliens som har en historia av användning inom miljörörelsen. Stockholm Resilience Centre utrycker sig såhär:

”Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller en ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. det handlar alltså om både motståndskraft och anpassningsförmåga samt om förmågan att vända chocker och störningar, som en finanskris eller klimatförändringar, till möjligheter till förnyelse och innovativt tänkande. resilienstänkande omfattar lärande, mångfald och framför allt insikten att människor och natur är så pass starkt kopplade att de bör uppfattas som ett helt sammanvävt socialekologiskt system.”

Vad är resiliens

Motståndskraftiga samhällen som möjliggör Goda liv består av individer och grupper som strävar efter gemensam kapacitet. Beredskap är en komponent av detta, motstånd en annan, KASAM och välmående ytterligare några. Goda liv förutsätter att nya samhällen byggs, samtidigt som det nuvarande kollapsar under vikten av sin egen orimlighet.

2 svar till ”Motståndskraft för Goda liv: Gemensam beredskap när krisen redan drabbat oss”

  1. […] är fulllärd. Det är ett brett ämne och oerhört viktigt både för goda liv i vardagen och för motståndskraft. Inom ämnet kommunikation finns det också väldigt många områden att fördjupa sig i. Det kan […]

  2. […] perspektiv lyfts i Flamman och jag håller med om det mesta i hans skarpa budskap. Att bygga motståndskraft med strategiskt djup med målsättningen att leva goda liv i kollapsen tror jag skulle kunna […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *